Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 1 Przepis ogólny

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwany „MZK” lub „Sprzedawcą”) zapewnia możliwość rezerwowania i opłacania własnych usług polegających na wykonywaniu umów przewozu dotyczących przejazdów międzymiastowych i międzynarodowych „Podróżuj z MZK” – zgodnie z niniejszym Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”).

§ 2 Dane Usługodawcy

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego utworzoną przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, ma siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu (47-224) przy ul. Kozielskiej 2. Spółka posiada numer NIP 7492086932 i REGON 161411646 oraz adres poczty elektronicznej www.mzkkk.pl.

§ 3 Znaczenie Regulaminu

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) i MZK udostępnia go niniejszym nieodpłatnie  za  pośrednictwem  serwisu  internetowego, umożliwiając pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.

§ 4 Możliwość nabywania usług i korzystania z nich

1. Nabywać usługi zgodnie z Regulaminem mogą osoby fizyczne które ukończyły 16 rok życia (osoby niepełnoletnie i mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą nabywać usługi wyłącznie za zgodą swych przedstawicieli  ustawowych),  a  także  osoby  prawne  oraz  jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W dalszej części Regulaminu taka osoba zwana jest Klientem.

2. Korzystać z usługi może tylko  osoba  pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usługi wyłącznie w towarzystwie rodzica bądź opiekuna prawnego.

3.  Szczegółowe zasady korzystania z usług w ramach umów przewozu dotyczących przejazdów międzymiastowych i międzynarodowych „Podróżuj z MZK” – określa „Regulamin przewozu osób „Podróżuj z MZK””, dostępny na stronie internetowej www.mzkkk.pl w zakładce „Podróżuj z MZK”.

§ 5 Porozumiewanie się z MZK

Klient może porozumiewać się z MZK za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres sekretariat@mzkkk.pl.

§ 6 Podstawowe definicje

Używane w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie :

1)  Bilet  –  potwierdzenie  zawarcia  umowy  pozwalające skorzystać z usługi przewozu w określonym terminie i na określonej trasie. Jeśli w treści Biletu nie zastrzeżono inaczej, Bilet upoważnia do skorzystania z usług przez jedną osobę;

2)  Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu  sprzedaży, określające termin korzystania z usługi oraz rodzaj i liczbę Biletów.

3)  System płatności online  –  system dostarczany i administrowany przez First Data Polska S. A., wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu 0000061293, jako krajowa instytucja płatnicza;

4)  Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług wskazanych w Regulaminie, zawarcie umowy na odległość z MZK i opłacenie usługi, znajdujący się w serwisie internetowym MZK.

§ 7 Rodzaje usług

MZK świadczy następujące usługi za pomocą Panelu sprzedaży:

1) umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,

2) umożliwiająca zawarcie umowy na odległość (on-line) poprzez zamówienie Biletu,

3) usługa przesłania Biletu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail),

– przy czym skorzystanie z usługi wskazanej w pkt 2 oznacza konieczność skorzystania z usługi wskazanej w pkt 3 (zawarcie umowy na odległość skutkuje otrzymaniem Biletu na adres poczty elektronicznej).

§ 8 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dla korzystania z Panelu sprzedaży są następujące:

1)  połączenie z siecią Internet;

2)  przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet z włączoną obsługą języka Java Script: Google Chrome / Google Chrome Mobile w wersji 63 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej, Opera w wersji 58 lub nowszej i Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej lub innej kompatybilnej przeglądarki;

3)  posiadanie konta poczty elektronicznej (aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego).

§ 9 Zawarcie i zakończenie umowy

1.  O ile Regulamin nie stanowi inaczej, rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Panel sprzedaży – odrębnej umowy nie sporządza się.

2.  W razie zakończenia korzystania z usług udostępnionych przy pomocy Panelu sprzedaży (wskazanych w § 7), z chwilą opuszczenia Panelu sprzedaży umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. W razie wyboru usługi przesłania Biletu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, umowa wygasa po przesłaniu Biletu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 10 Wstępne warunki

W celu skorzystania z usług należy połączyć się ze stroną internetową MZK oraz :

1) co do usługi zawarcia umowy na odległość (on-line) poprzez zamówienie Biletu – należy złożyć zamówienie zgodnie z Regulaminem,

2) co do usługi przesłania Biletu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – zawrzeć umowę sprzedaży Biletu.

§ 11 Swoboda korzystania z usług

Korzystanie z każdej z usług wskazanych w § 7 Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili. W przypadku usługi umożliwiającej zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy, wyjście ze strony internetowej MZK oznacza rezygnację ze świadczenia tej usługi.

§ 12 Składanie Zamówień i zawarcie umowy :

 1. Aby dokonać Zamówienia, należy w Panelu sprzedaży dokonać wyboru miejsca przeznaczenia i terminu wykonania przewozu, określić ilość Biletów, zaznaczyć oświadczenia świadczące o akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz „Regulaminu przewozu osób „Podróżuj z MZK”” – poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych zgodnie z pojawiającymi się na stronie informacjami.
 2. Aby dokonać Zamówienia, należy podać wszystkie dane, które w Panelu sprzedaży wskazane są jako pola wymagane.
 3. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich (zł, PLN). Klient jest obowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet a w razie zamówienia kilku Biletów, ich ceny sumuje się. Łączna cena podana jest w formularzu zamówienia. Po wybraniu przez Klienta sposobu płatności pojawia się informacja o łącznej cenie zamówienia – wysokość należności za usługę, stanowiąca jej cenę, znajduje się w podsumowaniu płatności i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
 4. Dokonanie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Zatwierdzenie zamówienia skutkuje przekierowaniem Klienta do systemu płatności online w celu dokonania zapłaty za zamówienie. Za pośrednictwem Systemu płatności online Klient uiszcza należność po zaakceptowaniu odnośnych Regulaminów tego Systemu.
 5. W ramach Systemu płatności online dostępne są szybkie przelewy internetowe oraz płatność za pośrednictwem kart płatniczych Mastercard i Visa.
 6. Klient obowiązany jest zainicjować zapłatę za Zamówienie w ciągu 30 minut od przekierowania do Systemu płatności online i dalsze 60 minut na skuteczne dokonanie zapłaty (łącznie z jej odnotowaniem przez System płatności online). W razie niedotrzymania tych terminów, Zamówienie uważane jest za niezłożone (zamówione usługi wracają do puli dostępnych usług, a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone).
 7. W razie dokonania zapłaty we wskazanych terminach, z chwilą dokonania zapłaty dochodzi do zawarcia umowy przewozu, potwierdzonej wiadomością o dokonaniu zapłaty, wysyłaną na adres poczty elektronicznej podany w Panelu sprzedaży.
 8. Bilet jest dowodem zawarcia umowy przewozu i uiszczenia należności. Na jej podstawie MZK spełnia świadczenie wobec Klienta w terminie i na warunkach oznaczonych w Bilecie oraz zgodnie z „Regulaminem przewozu osób „Podróżuj z MZK”” .
 9. MZK nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta lub osoby z nim współpracujące błędnych lub nieprawdziwych danych podczas dokonywania Zamówienia. Klient może dokonać sprostowania błędnych danych poprzez zgłoszenie MZK za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

§ 13. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia dokonania zapłaty, odstąpić od umowy przewozu „Podróżuj z MZK” bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – o ile usługa przewozu nie została już wykonana.

2. Odstąpienie dokonywane jest poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

3. W razie dokonania odstąpienia MZK w ciągu 7 dni zwróci Klientowi uiszczoną należność w taki sam sposób, w jaki Klient uiścił należność za Bilet.

§ 14. Wypowiedzenie umowy przez MZK

MZK może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnej przyczyny polegającej na niemożności wykonania przewozu w terminie wskazanym w Bilecie. Przed wypowiedzeniem umowy MZK zaproponuje Klientowi inny termin przewozu i jeśli Klient nie wyrazi zgody na zmianę terminu, MZK wypowie umowę i w ciągu 7 dni zwróci Klientowi uiszczoną należność w taki sam sposób, w jaki Klient uiścił należność za Bilet. Korespondencja i składanie oświadczeń w tej sprawie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie wiadomość na adres widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

§ 15. Zgłaszanie i załatwianie reklamacji

 1. W razie naruszenia warunków umowy Klient może zgłosić reklamację – wysyłając wiadomość na adres widoczny w stopce Panelu sprzedaży. W wiadomości należy opisać naruszenie warunków umowy oraz dołączyć do wiadomości Bilet, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamację należy złożyć bez zbędnej zwłoki.
 3. MZK rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 16. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach regulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie a spory związane z jego wykonywaniem rozstrzygają sądy powszechne.

2.  MZK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w razie wprowadzenia takiej zmiany, do umów zawartych przed jej wejściem w życie stosuje się brzmienie Regulaminu obowiązujące  w chwili zawarcia umowy.

3. MZK informuje, że nie wprowadził u siebie Kodeksu dobrych praktyk, o jakim mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 z późn. zm.).

§ 17 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak i w jakim celu będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, dalej jako MZK, reprezentowany przez Prezesa MZK.

Kontakt do Administratora:

email: sekretariat@mzkkk.pl

tel. 774832362;

Administrator powołała inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MZK, pisząc na adres email: iod@mzkkk.pl

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tj.:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w związku z:

 1. zawarciem i wykonaniem umowy dotyczącej sprzedaży biletów (art.6 ust. 1 lit. b RODO), gdzie przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość zawarcia Umowy,
 2. w przypadku podania nr telefonu podstawą jest dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. b RODO), tj.:
 • realizacją obowiązku udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami,
 • realizacją obowiązku wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych i podatkowych,
 • realizacji usługi przewozu,
 1. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust.1 lit. f) tj.: w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią.

Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania umowy i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku zgody dane osobowe będą przetwarzane , aż do ewentualnego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych ww. celach, a po wycofaniu zgody zostaną usunięte po 5 latach liczonych od roku kalendarzowego, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: Spółka First Data Polska S.A. administrująca systemem płatności online, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług prawnych, inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

Powyższe prawa mogą Państwo realizować:

 1. Poprzez kontakt z powołanym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mzkkk.pl
 2. Poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres siedziby Administratora: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Podpisany regulamin w wersji PDF